Avís Legal

AVÍS LEGAL

GALIBIER LEGAL, S.L.P., amb CIF B01779982, domiciliada al C/ Valencia, 254 principal, Barcelona 08007, ES, inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA, Tom 47591, Foli 27, Full 556519 . Telèfon +34 932 550 185 Email administracion@galibierlegal.com.
Aquesta societat consisteix en una signatura especialitzada en la prestació de serveis jurídics professionals.

OBJECTE

GALIBIER LEGAL, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l’ús del lloc web, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions dús del lloc web.

A través del web, GALIBIER LEGAL facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable. Els continguts i serveis que GALIBIER LEGAL posa a disposició de l’Usuari a la Web podran així mateix quedar regulats per condicions particulars que, en cas de conflicte, prevaldran sobre les Condicions Generals (les “Condicions Particulars”).

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, ja que aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador.

En tot cas, GALIBIER LEGAL es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Web, així com les presents Condicions Generals o les corresponents Condicions Particulars.

ÚS DE LA WEB I CONTINGUT

La Web no constitueix una font d’assessorament ni un mitjà per establir una relació professional ni cap altre tipus entre client i advocat.

Ús de la web

Tret que es disposi una altra cosa a les Condicions Particulars, l’ús del Web tindrà caràcter gratuït per a tots els Usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web estaran subjectes al pagament d’un preu determinat a les condicions generals de contractació.

L’Usuari és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l’ús de la Web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de Galibier Legal o de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal de equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, ia títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

1. Sigui contrària, menysprea o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

2. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral ia l’ordre públic;

3. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

4. Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones;
de qualsevol manera

5. Perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

6. Constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Galibier Legal adopta mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus i assegurar el bon funcionament de la Web. No obstant això, s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, documents electrònics i fitxers continguts en aquests, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o alterada per un tercer aliè a conseqüència de l’existència de virus o altres programes maliciosos o lesius

Continguts

Els continguts de la Web són posats a la disposició de l’Usuari per Galibier Legal amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

Galibier Legal procura que els continguts estiguin adequadament actualitzats i siguin de la major qualitat possible, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat d’aquests.

L’Usuari reconeix que l’aplicació del Dret pot variar en funció de circumstàncies molt diverses i casos concrets, per la qual cosa la informació recollida en els continguts Web és insuficient per a la presa de decisions de qualsevol naturalesa. Per això, la informació inclosa en els continguts no pot ser considerada com una alternativa a l’assessorament jurídic, i Galibier Legal desaconsella a l’Usuari la presa de decisions sobre la base de la informació recollida en els continguts sense obtenir un assessorament professional adequat.

VERACITAT DE LA INFORMACIÓ

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a Galibier Legal permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat de Galibier Legal o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Galibier Legal serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens a Galibier Legal i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests.

Galibier reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant l’esment o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Així mateix, mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la Web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional.

L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la Web, de titularitat de Galibier Legal o de tercers.

ENLLAÇOS

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des de la Web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, Galibier Legal no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts.

En tot cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-adreça a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Galibier Legal no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del prestador.

No obstant això, posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’Usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

ADRECES DE CONTACTE

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions Generals o qualsevol comentari sobre la Web, si us plau dirigeixi’s a administracion@galibierlegal.com